Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları

 Adı:  11.SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

DOsmanlı Devleti Balta Limanı Antlaşmaı ile Avrupa ‘nın pazarı haline gelmiştir.
YYunanlılara karşı yapılan 1897 Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devletinin ilk meydan savaşıdır.
DOsmanlı Devleti’inde Yeniçeri Ocağının kaldırırken topçu birlikleri ve ulemanın desteğini almıştır.
DOsmanlı’da Islahat Fermanı ile gayri müslimler devlet memuru olabileceklerdir.
YOsmanlı Devleti’nde Tanzimat ile ilk kez Parlamentolu dönem başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

1-Kanın-i Esasi’nin ilanında ….OSMANLICILIK….…………..ve ………..BATICILIK..……fikir akımları etkili olmuştur.

2- Osmanlı Devleti’nde ilk kez ………………..MEBUSAN………..meclisi açılmıştır, halk kısıtlı da olsa yönetime girmiştir.

3- …………………..……31 MART OLAYI...Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır.

4- Yeniçeri Ocağı kaldırılması……..VAKAY-I HAYRİYE..……….. olayı olarak adlandırılır.

5-    Osmanlı Devleti’nde 1831 yılına  çıkarılan ilk resmi gaze te…………TAKVİMİ VAKAYİ………….dir.

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Sadrazam5Bab-ı Meşihat Dairesi
2Defterdar3Hariciye Nezareti
3Resiül Küttap4Dahiliye Nezareti
4Sadaret Kethüdası2Maliye Nezareti
5Şeyhülislam1Başvekalet

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıda verilen hangi okullar Mahmut Dönemi’nde
açılmış okullardır?

A) Gümrük Mektebi – Polis Mektebi
B) Tıbbiye – Harbiye
C) Maadin Mektebi – Telgraf Mektebi
D) Baytar Mektebi – Lisan Mektebi
E) Darülfünunun – Darülmuallimin
2-) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde kabine sistemine geçilmiştir?

A) Kanuni Sultan Süleyman         
B) II. Abdülhamit       
C) II. Mehmet          
D) Osman Bey           
E) II. Mahmut
3-)   Osmanlı devlet adamları Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı orduda görev yapmalarına sıcak bakmıyorlardı fakat Tanzimat yönetimi Osmanlı birliğini korumak ve halkı kaynaştırmak için ilk kez bir azınlığa deniz kuvvetlerinde askerlik yaptırdı.

Osmanlı ordusunda askerlik hizmetine alınan ilk gayrimüslim topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ermeni
B) Bulgar
C) Rum
D) Romen
E) Sırp
4-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır?

A) Tanzimat Fermanı
B) I.Meşrutiyet
C) II.Meşrutiyet
D)Sened-i İttifak
E) 1700 İstanbul Antlaşması  
5-)   Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin sa-
nayileşme çabalarını engellediği savunulabilir?

A) Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması
B) Ticaret Bakanlığı ve ticaret mahkemelerinin kurulması
C) Sergi-i Umumi-i Osmanînin açılması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Sanayi mekteplerinin açılması
6-) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde ilk kâğıt para olan ‘kaime-i mutebere ‘bastırılmıştır?

A) Abdülmecit        
B) II.Abdülhamit         
C) II.Mehmet        
D) Osman Bey       
E)Abdulaziz
7-) Osmanlı Devleti’nde astronomi alanında çalışmalar yapılmış ve uçuş denemelerinde bulunulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya tarihinin ilk roketli füze uçuşunu geliştiren kişidir?

A) Hezarfen Ahmet Çelebi
B) Lagari Hasan Çelebi
C) Katip Çelebi
D) Takiyüddin Mehmet
E) İbrahim Müteferika
 😎
I. Sırbistan
II. Yunanistan
III. Karadağ IV. Romanya
Yukarıdakilerden hangileri bağımsızlığını 1878 Berlin Antlaşması’ndan önce kazanmıştır?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(