Tarih Yazılıları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları özgün ve güncel müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın faydalanması dışında herhangi bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları sayfanın altındaki bağlantıda yer almaktadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları PDF olarak sayfa altındaki butondan indirilebilir.

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 Adı:  11.SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI  PUANI
Soyadı:
Sınıf:      No:

A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

 Osmanlı Devleti Balta Limanı Antlaşmaı ile Avrupa ‘nın pazarı haline gelmiştir.
 Yunanlılara karşı yapılan 1897 Dömeke Meydan Muharebesi Osmanlı Devletinin ilk meydan savaşıdır.
 Osmanlı Devleti’inde Yeniçeri Ocağının kaldırırken topçu birlikleri ve ulemanın desteğini almıştır.
 Osmanlı’da Islahat Fermanı ile gayri müslimler devlet memuru olabileceklerdir.
 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile ilk kez Parlamentolu dönem başlamıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5×4=20)

Osmanlıcılık ve BatıcılıkMebusan31 Mart OlayıÇınar VakasıBulgarlar
AyanOsmanlıcılık ve İslamcılıkVakay-i HayriyeBab-ı Ali BaskınıSırplar

1-Kanın-i Esasi’nin ilanında ………………….ve ……………………fikir akımları etkili olmuştur.

2- Osmanlı Devleti’nde ilk kez ………………………………….meclisi açılmıştır, halk kısıtlı da olsa yönetime girmiştir.

3- ……………………………….Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır.

4- Yeniçeri Ocağı kaldırılması…………………… olayı olarak adlandırılır.

5- Osmanlı Devleti’nde 1831 yılına  çıkarılan ilk resmi gazate…………………….dir.

C.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)

1Sadrazam Bab-ı Meşihat Dairesi
2Defterdar Hariciye Nezareti
3Resiül Küttap Dahiliye Nezareti
4Sadaret Kethüdası Maliye Nezareti  
5Şeyhülislam Başvekalet

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (8×5=40)

 1-) Aşağıda verilen hangi okul ikilisiII. Mahmut Dönemi’nde açılmıştır?

A) Gümrük Mektebi – Polis Mektebi
B) Tıbbiye – Harbiye
C) Maadin Mektebi – Telgraf Mektebi
D) Baytar Mektebi – Lisan Mektebi
E) Darülfünunun – Darülmuallimin
2-) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde kabine sistemine geçilmiştir?
A) Kanuni Sultan Süleyman        
B) II.Abdülhamit         
C) II.Mehmet        
D) Osman Bey          
E) II.Mahmut
3-)   Osmanlı devlet adamları Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı orduda görev yapmalarına sıcak bakmıyorlardı fakat Tanzimat yönetimi Osmanlı birliğini korumak ve halkı kaynaştırmak için ilk kez bir azınlığa deniz kuvvetlerinde askerlik yaptırdı.

Osmanlı ordusunda askerlik hizmetine alınan ilk gay-
rimüslim topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ermeni
B) Bulgar
C) Rum
D) Romen
E) Sırp
4-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır?  

A) Tanzimat Fermanı
B) I. Meşrutiyet
C) II. Meşrutiyet
D) Sened-i İttifak
E) 1700 İstanbul Antlaşması  
5-)   Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin sa-
nayileşme çabalarını engellediği savunulabilir?

A) Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması
B) Ticaret Bakanlığı ve ticaret mahkemelerinin kurulması
C) Sergi-i Umumi-i Osmanînin açılması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Sanayi mekteplerinin açılması
6-)   Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde ilk kağıt para olan ‘kaime-i mutebere ‘bastırılmıştır?

A) Abdülmecit        
B) II. Abdülhamit       
C) II. Mehmet        
D) Osman Bey       
E)Abdulaziz
7-) Osmanlı Devleti’nde astronomi alanında çalışmalar yapılmış ve uçuş denemelerinde bulunulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Dünya tarihinin ilk roketli füze uçuşunu geliştiren kişidir?

A) Hezarfen Ahmet Çelebi
B) Lagari Hasan Çelebi
C) Katip Çelebi
D) Takiyüddin Mehmet
E) İbrahim Müteferika
😎
I. Sırbistan
II.Yunanistan
III. Karadağ
IV.Romanya
Yukarıdakilerden hangileri bağımsızlığını 1878 Berlin Antlaşması’dan önce kazanmıştır?

A) Yalnız I.
B) II ve IV 
C) I ve II.
D) I ve III.
E) I, II ve III

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(