Blog

2024 LGS İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları

2024 LGS İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları na geçmeden önceden sınava giren tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur. 2024 LGS İnkılap Tarihi Soruları ve Cevapları telif hakları nedeni ile sadece anımsamanıza ve bilgi edinmenize yardımcı olacak şekilde olarak eklenmiştir. Yazının sonundaki bağlantılara tıklayarak soruların özgün hallerine ulaşabilirsiniz.

Soru 1: Cumhuriyet Dönemi’nde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarının tek çatı altında toplanması ve Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması üzerine Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşme talebinde bulundu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konunun Türkiye’nin iç meselesi olduğunu belirterek Fransa’nın talebini reddetti. Türkiye’nin bu tutumu, hangi dış politika ilkesiyle açıklanabilir?

Cevap 1: Doğru cevap Tam bağımsızlık ilkesidir.

Açıklama: Tam bağımsızlık ilkesi, bir devletin iç ve dış işlerinde başka devletlerin müdahalesine izin vermeden kendi kararlarını alabilmesi anlamına gelir. Soruda da görüldüğü gibi Türkiye, eğitim sistemiyle ilgili konuyu bir iç mesele olarak görerek Fransa’nın müdahale girişimini reddetmiştir. Bu durum, Türkiye’nin tam bağımsızlık ilkesine bağlı kaldığını gösterir.


Soru 2: Aşağıdaki tabloda verilen durum-sonuç ilişkileri değerlendirildiğinde hangi seçeneğin yanlış olduğu söylenebilir?

DURUMSONUÇ
A) Londra Konferansı’na hem İstanbul Hükûmeti hem de TBMM Hükûmeti davet edilmiştir.İtilaf Devletleri, TBMM Hükûmeti’nin varlığını hukuken tanımıştır.
B) Moskova Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; Batum Gürcistan’a bırakılmıştır.Doğu sınırları Misak-ı Millî’ye uygun olarak çizilmiştir.
C) Mustafa Kemal Paşa, başkomutan olarak Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayımlamıştır.Türk ordusunun silah, cephane ve erzak ihtiyacı karşılanmıştır.
D) Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM Hükûmeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır.İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları belirgin hâle gelmiştir.

Cevap 2: Yanlış olan seçenek B) Moskova Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; Batum Gürcistan’a bırakılmıştır. — Doğu sınırları Misak-ı Millî’ye uygun olarak çizilmiştir. seçeneğidir.

Açıklama: Moskova Antlaşması’yla Batum Gürcistan’a bırakıldığı için Misak-ı Millî‘ye aykırı bir durum söz konusudur.


Soru 3: Birinci Dünya Savaşı sonrası Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlardan biri şöyledir: “Savaştan sonra, daha önce kendilerini yöneten devletlerin egemenliğinden çıkan ve kendini idare etmekten aciz kalan halkların refahının sağlanması kutsal bir medeniyet görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için en iyi yöntem bu halkların vesayetini ve servet kaynaklarını, gelişmiş milletlere emanet etmektir.” Bu karar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir?

Cevap 3: Doğru cevap Manda ve himaye seçeneğidir.

Açıklama: Metinde bahsedilen karar, savaş sonrası bazı bölgelerin gelişmiş devletlerin yönetimine bırakılmasını önermektedir. Bu durum, manda ve himaye sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Manda ve himaye, bir devletin başka bir devletin iç ve dış işlerine karışarak onu yönetmesi anlamına gelir.


Soru 4: Bir tarihçi, “Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri’nin tutumu dolayısıyla âdeta Almanya’nın tarafına itilmiştir.” demektedir. Bu tarihçi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösteremez?

Cevap 4: Doğru cevap İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı ülkesinde ekonomik ayrıcalıklar elde etmelerini seçeneğidir.

Açıklama: İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı ülkesinde ekonomik ayrıcalıklar elde etmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasından önce gerçekleşen bir durumdur. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasına neden olan İtilaf Devletleri’nin tutumuyla ilgili bir kanıt olarak gösterilemez.


Soru 5: Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı sürekli bir değişim ve gelişimi öngörmektedir. Ancak bunun yalnızca kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı, aynı zamanda her türlü yeniliğe sonuna kadar açık bireylerle gerçekleşebileceğine inanmıştır. Atatürk bu düşüncelerini “Biz, kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve tabiatımızla ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz.” sözüyle dile getirmiştir. Bu metinde, Atatürk inkılapçılığının dayandığı aşağıdaki esaslardan hangileri üzerinde durulmuştur?

Cevap 5: Doğru cevap Millîlik ve dinamiklik seçeneğidir.

Açıklama: Metinde Atatürk’ün inkılapların kültürel değerlere bağlı kalınarak ve aynı zamanda yeniliklere açık olarak yapılması gerektiğini vurguladığı görülmektedir. Bu durum, Atatürk inkılapçılığının millîlik ve dinamiklik esaslarına dayandığını göstermektedir.


Soru 6: Atatürk, “Ellerimiz deniz kıyısında ve ellerimiz zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve: ‘Ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek’ diyorduk. İşte bugün hürriyetimizi aldık ve zincirlerimizi kırdık, denizde yüzmemize bir mâni kalmadı. Fakat bir türlü suya giremiyoruz. Ayağımızı denize sokuyoruz, soğuk var. Dalsak da yüzme bilmediğimiz için batacak, boğulacağız. Demek ki, gaye hür olmaktan ibaret değilmiş. İş, yüzmeyi öğrenmekte ve kurtulmanın çaresine bakmaktaymış. İşte meydan. Ordu vazifesini yaptı. Memleketin ilim ve irfan erbabı, kendilerini göstersinler. Bu vatanı hür ve mesut hâle getirsinler.” sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

Cevap 6: Doğru cevap Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalara önem verilmelidir. seçeneğidir.

Açıklama: Atatürk bu sözleriyle, bağımsızlığın kazanılmasının ardından ülkenin kalkınması için eğitim ve kültür alanındaki çalışmalara önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.


Soru 7: Almanya İmparatoru II. Wilheim’in, Trablusgarp Savaşı devam ederken Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yöneticilerine gönderdiği bir mektupta şu ifadeler yer almaktadır: “Osmanlı-İtalya arasındaki savaş, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya için tehlikeli değildir. İtalyan kuvvetleri, Kuzey Afrika’ya yönelmektedir. Böylece hem Akdeniz’de hem de Afrika’da Fransa ile rekabete girecektir. Fransa ile ilişkilerinin soğuması sonucu İtalya, daha sıkı bir şekilde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ve Almanya’ya yaklaşmış olacaktır…” Buna göre Trablusgarp Savaşı’nda Almanya ile ilgili,

I. Osmanlı Devleti’ni desteklemektedir.

II. Yaşanan gelişmelerden yararlanmayı amaçlamaktadır.

III. İtalya ile çıkar çatışması yaşamaktadır.

IV. Avusturya-Macaristan ile ortak hareket etmek istemektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap 7: Doğru cevap II ve IV seçeneğidir.

Açıklama: Alman İmparatoru II. Wilheim’in mektubunda, Trablusgarp Savaşı’nı kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirdiği ve İtalya’nın Fransa ile rekabetinden yararlanarak onu kendi yanlarına çekmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu durum, II ve IV numaralı yargıların doğru olduğunu gösterir.


Soru 8: Mustafa Kemal Paşa, ordu mensuplarının politikayla uğraşmalarını uygun bulmuyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması sürecinde mecliste çıkarılan bir yasa ile askerlik mesleğini yapanların milletvekili olmaları yasaklandı. Milletvekilliği yapan komutanlardan ya ordudaki görevlerini ya da meclisteki görevlerini bırakmaları istendi. Komutanların bazıları askerlik görevinden ayrılıp politikaya devam ettiler. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Cevap 8: Doğru cevap Türk ordusu siyasi çekişmelerin dışında tutulmak istenmiştir. seçeneğidir.

Açıklama: Mustafa Kemal Paşa’nın ordu mensuplarının siyasetle uğraşmasını uygun bulmaması ve bu doğrultuda çıkarılan yasa, ordunun siyasi çekişmelerin dışında tutulmak istendiğini gösterir.


Soru 9:Sakarya Zaferi’nden sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize yer yer ateş yığınlarıyla örtülü, ıssız ve engin bir virane hâlinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında, ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar, yarı çıplak hâlde dolaşıyor; alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa, çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine bir çeşit yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu.” Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı romanından alınmış bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Cevap 9: Doğru cevap Savaşın, halkı sosyoekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğine seçeneğidir.

Açıklama: Parçada savaşın ardından halkın yaşadığı zorluklar, yiyecek bulma sıkıntıları ve korku dolu halleri anlatılmaktadır. Bu durum, savaşın halkı sosyoekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz etkilediğini gösterir.


Soru 10: Laiklik ilkesi, din ve vicdan hürriyetini hayata geçirerek ülkemizde dinin gerçek yönleriyle anlaşılıp serbestçe yaşanmasının yolunu açmıştır. Ayrıca insanlar arasında inanç farklılıklarından kaynaklanan ayrıcalıkları da ortadan kaldırmıştır. Buna göre laiklik ilkesinin;

I. toplumsal barışın ve huzurun sağlanması,

II. toplumun ekonomik refah düzeyinin artırılması,

III. halkın kendi geleceğini kendisinin belirlemesi,

IV. özgür bir toplum için evrensel değerlerin esas alınması

durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?

Cevap 10: Doğru cevap I ve IV seçeneğidir.

Açıklama: Laiklik ilkesi, din ve vicdan hürriyetini güvence altına alarak toplumsal barışa katkı sağlar. Ayrıca, inanç farklılıklarından kaynaklanan ayrıcalıkları ortadan kaldırarak özgür bir toplum için evrensel değerlerin esas alınmasına imkân tanır.


casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(