Bilim İnsanları

İbn-i Sina

İbn-i Sina Kimdir?

Adı:Ebu Ali el-Hüseyn b. Abdullah b. el-Hasan b. Ali b. Sina
Doğum Yeri:Buhara
Doğum ve Ölüm Tarihi:980 / 1037
Önemli Eserleri:? El-Kanun fi’t-Tıb (“Hekimlik Yasası”)
? Kitabü’l-Necat (“Kurtuluş Kitabı”)
? Risale fi-İlmü’l-Ahlak (“Ahlak Konusunda Kitapçık”)
? İşarat ve’l-Tembihat (“Belirtiler ve Uyarılar”)
? Kitabü’ş-Şifa (“Sağlık Kitabı”)
Lakabı:Avicenna ( Tıbbın Hükümdarı ), eş-Şeyhu’r-Reis

Avicenna (Tıbbın Hükümdarı) …

Hekim, astronom, matema­tikçi, hukukçu, ahlak bilimci, filozof bunlara ek olarak şair olan İbn-i Sina 980 yılında Buhara’da doğdu.Tam ismi Ebu Ali el-Hüseyn b. Abdullah b. el-Hasan b. Ali b. Sina’dır. Asıl adı Hüseyin’dir. Do­ğuda İbn-i Sina ve Ebu Ali Sina, Avrupa’da Avicenna / Auiseppa (Filozofların prensi) diye ta­nındı. Bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek ama­cıyla Ortaçağ bilgin ve düşünürleri tarafından kendisine verilen “eş- Şeyhü’r-Reis” unvanı ile de anıldı. Kendisine ayrıca “Hüccetü’l-Hak, Şerefü’l-Mülk, ed-Düstur” gibi sı­fatlar da verildi. Astroloji ve simyaya itibar etmemiş, Dönüşüm Kuramı’nın doğru olup olmadığını yapmış olduğu deneylerle araştırmış ve doğru olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

İbn-i Sina, metafiziğe yönelerek Aristo’nun Metafizik adlı kitabını Arapça ter­cümelerinden okudu. Daha sonra Farabi’nin “Fi Ağrad Kitabu ma ba’d et-Tabia” kitabını inceledi. İbn-i Sinâ, mekanikle de ilgilenmiş ve bazı yönlerden Aristoteles’in hareket anlayışını eleştirmiştir.

Mikrobun tanımını yaptı…

İbn-i Sina, İslam felsefesi ge­leneğinin Farabi okulu içinde yer alır. Bir bakıma Farabi’nin öğrenci­si ve varisidir. EI-Kindi’nin kurduğu felsefeyi geliştirip kurumsallaştıran Farabi ile İbn-i Sina’dır. Dolayısıyla 11. yüzyıldan sonra İslam coğrafyasında felsefe denince akla öncelikle Farabi ve İbn-i Sina gelmektedir. İbn-i Sina ayrıca bir felsefe tarihçisi, tabip ve ilim tarih­çisidir; el-Kanun fi’t-Tıbb ve eş-Şifa gibi eserler bunun göstergesidir. İbni Sina, “İnsanın içinde bir kurt vardır.Bu kurt,insanı hasta eder.Bu kurdu günümüzde görmek mümkün değildir.” diyerek mikrobun tanımını yapmıştır.Ayrıca ilk kez mide ameliyatı yaptığı da bilinmektedir. İbn-i Sina, İslam bilim ve düşünce tarihinde ilk kez felsefe ve bilimle­rin ansiklopedisini oluşturmuştur.

Helenistik dönemde yeni Platoncu bir kimliğe büründürülmüş olan Aristotelesçiliği, felsefe yöntem ve ölçüleri içinde kalarak İslami bir söylemle ortaya koymaya çalışmış; Gazali, Fahreddin Razi, İbni Teymiyye gibi İslam dünyasında çok etkin olan bilginlerin ağır eleştirilerine karşın «eş-Şeyhu’r-Reis » (baş üstat) ünvanını bütün dönemlerde korumuştur. 1037 yılında hayata gözlerini kapatmıştır.

İbn-i Sina’nın Eserleri :

Eserlerinden Bazıları Şunlardır:

  • eş-Şifa (ansiklopedi tarzında yazılmıştır mantık, tabiiyyat, riyazi­yat ve ilahiyat bölümlerinden oluşur. 22 cilt, Kahire, 1952-1983)
  • en-Necat (felsefenin temel konularında bilgi verir)
  • el-işarat ve’t-Tenbihat (eş- Şifa’da ele alınan konular bu eserde yeni bir sistematik içinde sunulur)
  • Danişname-i ‘Ala’i Hikmet-i’Ala’i (ansiklopedi tarzında ve Farsça, ilk felsefe kitabı sayılabilir)
  • el-Mebde’ ve ‘l-Me’ad (metafizik ve ahlak konu­sunun yer aldığı eserdir)
  • Uyunul-Hikme (mantık, tabi­iyyat ve metafizik üzerine)
  • et-Ta’likat (felsefenin temel konularıyla ilgili ders notları)

Cevap Yok

casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(