Blog

2024 AYT Tarih Soruları ve Cevapları

2024 AYT Tarih Soruları ve Cevapları na geçmeden önceden sınava giren tüm arkadaşlara geçmiş olsun. Umarım her şey hakkınızda hayırlı olur. 2024 AYT Tarih Soruları ve Cevapları telif hakları nedeni ile sadece anımsamanıza ve bilgi edinmenize yardımcı olacak şekilde olarak eklenmiştir. Yazının sonundaki bağlantılara tıklayarak soruların özgün hallerine ulaşabilirsiniz.

Soru 25: Roma’da, patricilerle plepler arasındaki eşitsizlikleri gidermek ve pleplerin ayaklanmalarını bastırmak amacıyla hazırlanan ve yazılı hale getirilen kanunlar hangileridir?

Cevap: On İki Levha Kanunları

Açıklama: On İki Levha Kanunları, Roma hukukunun temelini oluşturan ve pleplerle patriciler arasındaki eşitsizliği gidermeyi amaçlayan ilk yazılı kanunlardır. Diğer seçeneklerdeki kanunlar farklı medeniyetlere aittir ve Roma hukukuyla ilgili değildir.


Soru 26: Kök Türklerde, doğudaki kağana bağlı olarak devletin batı kanadının yöneticisi olan İstemi Yabgu, “Atalarımızdan duyduk ki, Roma İmparatorluğu elçileri geldiğinde bu, bizim artık dünyayı fethedeceğimizin göstergesidir.” demiştir.

Cevap: II ve III

Açıklama:

  • II. Cihanşümul bir devlet olma gücüne ulaştıkları: İstemi Yabgu’nun Bizans elçilerinin gelişini dünya fethinin işareti olarak yorumlaması, Kök Türklerin büyük bir imparatorluk olma hedefini ve bu güce ulaştıklarına dair inançlarını gösterir.
  • III. Devleti ikili yönetim anlayışıyla idare ettikleri: İstemi Yabgu’nun batı kanadının yöneticisi olması, Kök Türk Devleti’nin doğu ve batı olarak ikiye ayrıldığını ve ikili bir yönetim sistemiyle idare edildiğini gösterir.

I. Bizans’a karşı iktisadi ve ticari üstünlük sağladıkları ifadesi metinde yer alan bilgilerden çıkarılamaz. Metinde Bizans ile ticari ilişkilerden bahsedilmemektedir.


Soru 27: Hangi devletin Arabistan üzerine sefer düzenleyeceği haberi üzerine Hz. Muhammed (S.A.V) Tebük Seferi’ne çıkmıştır?

Cevap: Bizans

Açıklama: Tebük Seferi, Bizans İmparatorluğu’nun Arabistan’a yönelik büyük bir sefer hazırlığı yapması üzerine Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından düzenlenen bir askeri seferdir. Diğer seçeneklerdeki devletler bu olaya dahil değildir.


Soru 28: Gazneliler ve Selçuklular gibi Türk-İslam devletlerinde uygulanan “gulâm sistemi” ne anlama gelir?

Cevap: Devletin satın aldığı köleleri eğiterek asker ve devlet memuru olarak kullanması.

Açıklama: Gulâm sistemi, Türk-İslam devletlerinde köle olarak satın alınan çocukların eğitilerek asker veya devlet memuru olarak yetiştirildiği bir sistemdi. Bu çocuklar, zamanla devletin önemli kademelerinde görev alabilirlerdi. Diğer seçeneklerdeki tanımlar gulâm sistemini doğru bir şekilde ifade etmemektedir.


Soru 29: Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini güçlendirme çabaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap: Türkmen aşiretlerinin göçebe yaşamını desteklemesi

Açıklama: Osmanlı Devleti, merkezi otoritesini güçlendirmek için Türkmen aşiretlerinin göçebe yaşam tarzını sınırlamaya ve onları yerleşik hayata geçirmeye çalışmıştır. Diğer seçeneklerdeki faaliyetler ise merkezi otoritenin güçlendirilmesine katkı sağlamıştır.


Soru 30: Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına verilen isim nedir?

Cevap: Vaka-i Hayriye

Açıklama: Vaka-i Hayriye, Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmut döneminde 1826 yılında kaldırılması olayına verilen isimdir. Diğer seçeneklerdeki olaylar farklı isimlerle anılmaktadır.


Soru 31: Mustafa Kemal’in, “Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Fakat ne kadar imrenilecek soğukkanlılık ve tevekkül ki en ufak sarsılma, çekilme, korku ve endişe belirtisi yok” sözleriyle hangi cephedeki mücadeleyi anlattığı söylenebilir?

Cevap: Çanakkale

Açıklama: Mustafa Kemal’in bu sözleri, Çanakkale Cephesi’ndeki zorlu ve ölümcül koşullarda Türk askerlerinin gösterdiği büyük cesaret ve kararlılığı anlatmaktadır. Diğer seçeneklerdeki cephelerde bu kadar yakın ve yoğun bir siper savaşı yaşanmamıştır.


Soru 32: Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak görev aldığında hangisini gerçekleştirmiştir?

Cevap: İşgallerin haksızlığını protesto eden mitingler düzenlenmesi

Açıklama: Havza Genelgesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktıktan sonra 28 Mayıs 1919’da askeri ve mülki yetkililere gönderdiği bir genelgedir. Bu genelgede, işgallerin haksızlığını protesto etmek için mitingler düzenlenmesi ve halkın ulusal bilince ulaştırılması istenmiştir.


Soru 33: Millî Mücadele döneminde, Büyük Taarruz ile Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılmasının ardından, Türk ordusu hangi bölgeleri kurtarmak için harekete geçmiştir?

Cevap: Boğazlar ve Doğu Trakya

Açıklama: Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusu, zaferlerini pekiştirmek ve Misak-ı Milli sınırlarını çizmek amacıyla Boğazlar ve Doğu Trakya’yı kurtarmak için harekâta devam etmiştir. Diğer seçeneklerdeki bölgeler bu harekâtın hedefleri arasında yer almamıştır.


Soru 34: Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin bir gereği olarak 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu’nu tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir?

Cevap: Lakap ve unvanların kaldırılması

Açıklama: Soyadı Kanunu ile herkese bir soyadı alma zorunluluğu getirilerek, toplumda statü ve sınıf farklılıklarını belirten lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Bu durum, Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır. Halkçılık, toplumda fırsat eşitliği sağlamayı ve herkesin kanun önünde eşit olmasını amaçlar. Lakap ve unvanların kaldırılmasıyla da bu eşitlikçi anlayış pekiştirilmiştir.

Soru 1: Tarihsel olayların incelenmesinde kullanılan aşağıdaki ürünlerden hangileri sözlü aktarıma dayalı değildir?

Cevap: III. Kil tabletler

Açıklama: Mitler ve destanlar sözlü olarak nesilden nesile aktarılan kültürel ürünlerdir. Kil tabletler ise yazılı kaynaklar arasında yer alır.


Soru 2: Orta Asya’da, hakanın çadırında boy beyleri ve hakanın eşinin de olduğu bir mecliste, Gök Tengri’nin hakana siyasi ve ekonomik güç verdiği anlayışı dile getirilmiş ve devlet ile toplum hayatı ile ilgili konular görüşülmüştür. Hakan, sonraki toplantının halkın da katılacağı ve yiyip içeceği bir şölen şeklinde yapılmasına karar vermiştir.

Bu parçada, İslamiyet öncesi Türklerin devlet yönetimi ve toplumsal yaşamı ile ilgili kavramlardan hangisinin karşılığı yoktur?

Cevap: Kurgan

Açıklama: Kurgan, mezar anlamına gelmektedir ve bu parçada bir yerde geçmemektedir.


Soru 3: Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşılık görevinde bulunan Selçuk, Oğuz Yabgusu ile sorun yaşaması sonrasında etrafındakilerle birlikte İslamiyet’i kabul etmek için hangi şehre gelmiştir?

Cevap: Cend

Açıklama: Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Cend şehrine gelerek burada İslamiyet’i kabul etmiştir.


Soru 4: Bir tarihçi, “Niğbolu zaferinden sonra Osmanlılar tarafından iyice sıkıştırılmış olan Bizans, her an çökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak zaferden kısa bir süre sonra meydana gelen bir olay, Bizans’ın beklenmedik şekilde yaklaşık yarım yüzyıl daha hayatta kalmasını sağladı.” şeklinde ifade etmiştir.

Bu tespitte Osmanlı Devleti’nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi kastedilmektedir?”

Cevap: Yıldırım Bayezid’in Timur karşısında yenilgiye uğraması

Açıklama: Timur’un Yıldırım Bayezid’i Ankara Savaşı’nda yenmesi, Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesine ve Bizans İmparatorluğu’nun ömrünün uzamasına neden olmuştur.


Soru 5: 18. yüzyılda İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan Sanayi Devrimi’nin etkileri arasında hangisi sayılamaz?

Cevap: Ulus devletlerin zayıflaması

Açıklama: Sanayi Devrimi’nin sonuçları arasında şunlar yer alır:

  • Pazar rekabetinin artması
  • Seri üretime geçilmesi
  • İşçi sınıfının ortaya çıkması
  • Fabrikaların çoğalması Ulus devletlerin zayıflaması ise Sanayi Devrimi’nin değil, daha çok I. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmelerin bir sonucudur.

Soru 6: Filistin’i işgal eden Napolyon’u Akkâ’da mağlup edern Nizam-ı Cedit ordusu hangi Osmanlı padişahı tarafından kurulmuştur?

Cevap: III. Selim

Açıklama: Nizam-ı Cedid ordusu, Osmanlı İmparatorluğu’nu modernleştirme çabaları kapsamında III. Selim tarafından kurulmuştur. Bu ordu, Napolyon’a karşı Akka’da önemli bir zafer kazanmıştır.


Soru 7: Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı İmparatorluğu, tamamen yok olmamak ve elindeki toprakları korumak için hangi adımı attı?

Cevap: İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi‘ni imzalamıştır.

Açıklama: Osmanlı İmparatorluğu, savaşta yenilmesi üzerine tamamen ortadan kalkmamak ve kalan topraklarını korumak amacıyla İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır. Bu mütareke, Osmanlı’nın savaştan çekilmesini ve ağır koşullar altında barış yapmasını sağlamıştır.


Soru 8: Heyet-i Temsiliye, Osmanlı Hükümeti’nin Milli Mücadele’ye karşı olan tutumunu engellemek için Sivas Kongresi’nden sonra hangi olayın gerçekleşmesi için çabaladı?

Cevap: Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa’nın istifa etmesi

Açıklama: Damat Ferit Paşa, İtilaf Devletleri’ne yakın bir politika izliyor ve Milli Mücadele hareketine karşı çıkıyordu. Bu nedenle Heyet-i Temsiliye, onun istifasıyla Milli Mücadele’ye karşı olan tutumun zayıflayacağını ve ulusal iradenin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyordu.


Soru 9: Mustafa Kemal Paşa’nın “Meclisin yetkisidir ki bana veriyor.” sözleriyle ifade ettiği yetkiyi hangi görev sayesinde elde etmiştir?

Cevap: Başkomutanlığa

Açıklama: Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından kendisine verilen Başkomutanlık yetkisi sayesinde askeri alanda kararlar alabilme ve harekatları yönetebilme yetkisine sahip olmuştur. Bu yetki, Milli Mücadele’nin askeri alandaki başarısı için kritik öneme sahipti.


Soru 10: 1923 İzmir İktisat Kongresi‘nde alınan kararlar ve öneriler göz önüne alındığında hangisi hedeflenmemiştir?

Cevap: A) Tarımsal ürünlerin ithalatının özendirilmesi

Açıklama: İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar ve öneriler, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla alınmıştır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin ithalatının özendirilmesi kongrenin hedefleri arasında yer almamıştır.


Soru 11: İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren ve Nazi Almanyası’nı iki farklı cephede savaşmaya zorlayan, Müttefiklerin zafer yolunda attığı en büyük adım hangisiydi?

Cevap: Normandiya Çıkarması

Açıklama: Normandiya Çıkarması, İkinci Dünya Savaşı’nda Müttefik güçlerin Batı Cephesi’ni açarak Nazi Almanyası’nı hem doğu hem de batıdan kuşatma stratejisinin en önemli adımıydı. Bu çıkarma, Almanya’nın kaynaklarını ve askerlerini iki cephede birden dağıtmak zorunda bırakması nedeniyle savaşın gidişatını değiştirmiş ve Müttefik zaferine giden yolda kritik bir rol oynamıştır.


casino siteleri mobil casino siteleri en iyi casino siteleri yeni casino siteleri evden eve nakliyat

Abonelerimiz Arasına Katıl

Sitemize abone olarak en son ders ve yazılardan haberdar olabilirsiniz.

Abone Olduğunuz İçin Teşekkürler...

Bir şeyler ters gitti :(